อาหาร

             

                อาหารงเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์  ซึ่งไม่สามารถสังเคราะห์หรือสร้างพลังงานเองได้  จำเป็นต้องรับประทานอาหารเพื่อนำไปใช้สร้างเป็นพลังงาน  อาหราแต่ละชนิดจะให้พลังงานแก่ร่างกายปริมาณแตกต่างกัน  การเลือกรับประทานที่มีประโยชน์และเพียงพอกับความต้องการ  จะช่วยให้การดำรงชีวิตดำเนินต่อไปได้  แต่หากเลือกรับสิ่งที่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกาย เช่น สิ่งเสพติดให้โทษ ก็จะเป็นอันตรายทั้งสุขภาพกายและจิต

3.1   อาหาร

              อาหารแต่ละมื้อที่เรารับประทานโดยทั่วไปประกอบด้วยข้าว เนื้อ ไข่ ผักและผลไม้ชนิดต่างๆซึ่งอาหารแต่ละชนิดจะมีส่วนประกอบที่เป็นสารเคมีอยู่หลายประเภท ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุ และวิตามินสารเคมีประกอบต่างๆที่เป็นส่วนประกอบในอาหาร รวมเรียกว่า สารอาหารอาหารแต่ละชนิดจะประกอบด้วยสารอาหารหลายประเภทในปริมาณมากหรือน้อยแตกต่างกันไป เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปร่างกายจะมีกระบวนการสลายสารอาหารไปเป็นพลังงาน เพื่อนำไปใช่กิจกรรมต่างๆของร่างกาย

            3.1.1 อาหาร   อาหาร หมายถึง สื่งต่างๆที่รับประทานเข้าไปสุ่ร่างกายแล้วไม่เป็นพิษและมีประโยชน์ต่อร่างกาย      เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยในการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย 

            3.1.2 พลังงานที่ได้จากอาหาร อาหารจะถูกย่อยให้มีโมเลกุลขนาดเล็ก จนกลายเป็นสารอหารแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสุ่ระบบหมุนเวียนเลือด ซึ่งเลืดจะนำสารอาหารไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์จะทำให้สารอาหารแตกตัวให้พลังงาน คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำซึ่งปฏิกิริยาเคมีนี้ต้องอาศัยออกซีเจน กระบวนการนี้ เรียกว่ากระบวนการหายใจแบบใช้ออกซีเจน เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ และมีการควบคุมพลังงานที่ปล่อยออกมาจากอาหาร ซึ่งสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนเท่านั้นที่ให้พลังงานออกมาดังสมการ ส่วนสารอาหารชนิดอื่นๆจะไม่ให้พลังงาน

       สารอาหาร + ออกซีเจน        คาร์บอนไดออดไซด์ + น้ำ + พลังงาน

           3.1.3 พลังงานที่ร่งกายต้องการเพื่อกจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมที่ทำ เช่น นักเรียนอยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโต (อายุระหว่าง 12-15 ปีปต้องการพลังงาน 1,600 กิโลแคลอรีต่อวัน เป็นต้น

                                       ตารางที่3.1 พลังงานที่ร่างกายต้องการตามประเภทของงานที่ทำ

                                                 ประเภทของงานที่ทำ                      ปริมาณพลังงาน (กิโลแคลอรี)
              ชาย             หญิง
งานเบา ได้แก่ ผู้ที่ทำงานในสำนักงาน หรือผู้ชำนายการทางชีพ เช่น ครู แพทย์ นักบัญชี เป็นต้น         1,800        1,600
งานหนักปานกลาง เช่น ผู้ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเบา นักศึกษาพนักงาน เป็นต้น        2,000        1,800
งานหนัก เช่น ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน กรรมกรแบกหาม พนักงานป่าไม้ ทหารประจำการ กรรมกรขุดแร่ กรรมกรในโรงงานภลุงเหล็ก นักกีฬา เป็นต้น        2,200         2,000
Advertisements